W roku 2023 zużycie energii elektrycznej w Polsce może być o około 7procent niższe niż w roku 2022

Analiza czynników wpływających na zużycie energii elektrycznej w Polsce w roku 2023 i pierwszej połowie roku 2024 pozwala wyciągnąć wniosek, że przeważać będą te, które wspierają redukcję popytu, a więc zmniejszają presję na wzrost cen. Są to oczekiwania co do aktywności gospodarczej na świecie, projekcje warunków meteorologicznych, a także projekcje popytu na energię w Polsce […]

Analiza czynników wpływających na zużycie energii elektrycznej w Polsce w roku 2023 i pierwszej połowie roku 2024 pozwala wyciągnąć wniosek, że przeważać będą te, które wspierają redukcję popytu, a więc zmniejszają presję na wzrost cen.

Są to oczekiwania co do aktywności gospodarczej na świecie, projekcje warunków meteorologicznych, a także projekcje popytu na energię w Polsce w nadchodzących latach. Wspomagają je także projekcje inflacji . Czynnikiem działającym w rozpatrywanym okresie w kierunku wspierania wzrostów cen mogą być oczekiwania wzrostu cen praw do emisji CO2, co w przypadku polskiego miksu energetycznego ma duży wpływ na koszty wytwarzania energii.

Poniżej pokazano w formie graficznej przebieg większości wymienionych czynników do chwili obecnej, a także projekcje niektórych z nich. Przedstawiono także prognozę cen energii według modelu ExMetrix wraz z czynnikami o największym wpływie na jej wartości.

Oczekiwania co do aktywności przemysłowej w Polsce i Europie:

Oczekiwania dotyczące koniunktury po kilu tygodniach wzrostu zatrzymały się w Europie na poziomie poniżej 50 punktów. W Niemczech i Francji odnotowały wyraźne spadki. Generalnie wpisują się w scenariusz niskiego tempa wzrostu w 2023 roku w Europie, co wspiera redukcję popytu na gaz.

Jednak jakiekolwiek poważne ożywienie konkurencji popytowej ze strony Chin lub całej Azji może szybko doprowadzić do konkurencji cenowej.

Temperatura w 2022 i 2023 wyższa od średniej wieloletniej:

PMI dla Chin i strefy Euro – projekcje wykorzystane w modelu kursu energii:

Projekcja (PSE) rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2021-2040.

Długoterminową prognozę zapotrzebowania na energię netto w KSE przygotowano biorąc pod uwagę historyczne trendy oraz prognozę zużycia energii finalnej. Wzięto pod uwagę makroczynniki wpływające na strukturę zużycia energii w sektorze gospodarstw domowych, transportu, przemysłu i usług, zmiany zachodzące w obszarze efektywności energetycznej, prognozy wzrostu Produktu Krajowego Brutto w poszczególnych sektorach, zmiany technologiczne i konsumenckie oraz zmiany wynikające z dyrektyw unijnych w zakresie osiągnięcia przez Polskę wymaganego celu OZE w końcowym zużyciu energii finalnej. Ponadto, uwzględniono przewidywane zmiany strukturalne zużycia energii finalnej tj. m. in. wzrost liczby pojazdów elektrycznych, pomp ciepła oraz ogniw paliwowych. Prognozy dotyczące pojazdów elektrycznych i pomp ciepła zostały określone na podstawie publicznie dostępnych danych i informacji oraz analiz własnych Grupy Kapitałowej PSE S.A.

Prognozę przygotowano w dwóch wariantach, które adresują przyjęty scenariusz rozwoju otoczenia KSE.

Pierwszy z nich to wariant bazowy, drugi zakłada znaczący wzrost zapotrzebowania na energię. Warianty te zostały przedstawione na poniższych wykresach. Należy zaznaczyć, że nie obejmują one zapotrzebowania wynikającego z realizacji wielkich inwestycji przemysłowych na obszarach specjalnych stref ekonomicznych, które są obecnie w początkowym stadium koncepcyjnym i które zostały uwzględnione w niniejszym planie w ramach badanych wrażliwości (potencjał mocy zainstalowanej odbiorczej w tych strefach w perspektywie najbliższych dziesięciu lat przekracza 4 GW). Planowany rozwój sieci przesyłowej adresuje zarówno oba warianty prognozy zapotrzebowania, jak i możliwy dodatkowy wzrost zapotrzebowania w wyniku realizacji ww. inwestycji.

Planowana generacja mocy odpowiadająca oczekiwanemu zużyciu.
Day Ahead Aggregated Generation, PSE SA CA, Scheduled Generation [MW]:

Ilość energii wyprodukowana zgodnie z planowanym zapotrzebowaniem na moc:
Day Ahead Aggregated Generation, PSE SA CA, Scheduled Generation [TWh]:

20232022             2021Okres w roku
80.4685.78 –od 01 stycznia do 12 lipca
79.32 83.03od 01 lipca do 31 grudnia
 160.39159.66Cały rok

Od połowy 2022 roku zużycie energii wyraźnie spada, choć wolniej niż zużycie gazu ziemnego w tym samym okresie. W roku 2023, sądząc z dotychczasowych wyliczeń, zużycie energii może być niższe niż w roku 2022 o około7%. Do modelu prognozującego cenę energii przyjęliśmy takie właśnie założenie.

Wytwarzanie i popyt na energię w Europie.

Perspektywy dla francuskiej energetyki jądrowej w 2023 r. są bardziej pozytywne niż w 2022. Reaktory  wyłączone z powodu problemów z korozją powracają do pracy. jednak komplikacje związane z niekorzystną suchą i ciepłą pogodą prowadzące do przestojów są nadal prawdopodobne w 2023 r.

Niemniej jednak dostępność pozostaje znacznie poniżej historycznych norm na początek roku, podczas gdy program Grand Carénage dotyczący rozbudowy reaktorów będzie nadal ograniczał produkcję, a uruchomienie Flamanville nie nastąpi w 2023r. Gdyby udało się osiągnąć punkt środkowy szacowanej obecnie produkcji przez EDF (315 TWh), oznaczałoby to wzrost o 38TWh w stosunku do 2022 r. Ponadto na Słowacji spodziewane są 4 TWh dodatkowej podaży od uruchomienia bloku 3 Mochovce.

Zyski te zostaną jednak zniwelowane przez spadki w Belgii i Niemczech. Oczekuje się, że belgijski spadek wyniesie około -20 TWh od zamknięcia Tihange 2 pod koniec stycznia, po zamknięciu Doel 3 we wrześniu 2022 r. Podobny spadek (-22 TWh) miał miejsce w Niemczech, gdzie zamknięto ostatnie jednostki nuklearne w kwietniu.

Oczekuje się, że wzrost energii słonecznej i wiatrowej wzrośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem o 82 TWh (wzrost z 59 TWh w 2022 roku), chociaż produkcja zależy od pogody. Wzrost będzie napędzany połączeniem rosnącej mocy słonecznej i morskiej energii wiatrowej, podczas gdy przewiduje się, że dodanie lądowej energii wiatrowej pozostanie na poziomie z 2022 r.

Trudno jest przewidzieć wyniki hydroenergetyczne na 2023 r., choć warto zauważyć, że kraje Europy Południowej weszły w nowy rok z zapasami na poziomie zbliżonym do średniej z ostatnich 5 lat, po odbiciu pod koniec roku.

Popyt na energię prawdopodobnie pozostanie ograniczony w 2023 r., ponieważ środowisko wysokich cen nadal napędza zmiany zachowań konsumentów przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych. Z naszej analizy wynika, że popyt zimowy w 10 krajach UE (stanowiący ~80% zapotrzebowania bloku) spadł o 7% od początku listopada 2022 w porównaniu ze średnią z pięciu poprzednich lat. To niewiele poniżej 10% dobrowolnego celu uzgodnionego przez państwa członkowskie w październiku. Jednak, jak wspomniano wcześniej, trudno jest określić wpływ temperatur na spadek popytu.

Model Ex Metrix

Oczekujemy spadku cen energii do końca września  , a potem wzrostu, który wyniesie około 15 %. Sumarycznie z modelu wynika spadek cen energii do końca roku o około 10 %, co dość dobrze zgadza się z obecnymi oczekiwaniami uczestników rynku.

Statystyki stóp procentowych MFI (Monetary Financial Institutions – instytucje finansowe monetarne), strefa euro (zmieniający się skład), współczynnik zmienności, sektor sprawozdawczy kredytów i innych instytucji (MFI z wyjątkiem funduszy pieniężnych MMF i banków centralnych) – depozyty na jeden dzień, całkowity okres pierwotny, zakres nowego biznesu, sektor korporacji niefinansowych i gospodarstw domowych (S.11 i S.14 i S.15), denominowany w euro.