Contact

Please fill contact form below:

    In 2023, Poland’s electricity consumption could be about 7 per cent lower than in 2022 W roku 2023 zużycie energii elektrycznej w Polsce może być o około 7procent niższe niż w roku 2022 By mid-2024, the availability of natural gas in Poland will be preserved Do połowy 2024 roku w Polsce dostępność gazu ziemnego będzie zachowana Power generation from renewable energy sources (RES) significantly explains the price of energy in Poland. The prior prediction of all explanatory variables stabilizes the indications of the energy price forecasting model. Generacja mocy ze źródeł odnawialnych (OZE) w znacznym stopniu objaśnia cenę energii w Polsce. Wcześniejsza predykcja wszystkich zmiennych objaśniających stabilizuje wskazania modelu prognozującego cenę energii.