Blog

Zużycie gazu używanego do ogrzewania w Europie w porównaniu do ilości energii wytworzonej z lądowych farm wiatrowych

Porównanie zużycia gazu wykorzystywanego do ogrzewania w Europie za lata 2021-2023. Tendencja spadkowa jest wyraźna. Ilość zużywanego do ogrzewania gazu spadła o prawie 20%. źródło: ExMetrix Ciekawe jest także zestawienie energii generowanej z lądowych farm wiatrowych. Tutaj tendencja na przestrzeni ostatnich lat jest wyraźnie wzrostowa, choć warto zauważyć, że po rekordowym roku 2020 nastąpił chwilowy […]

[See more...]
In 2023, Poland’s electricity consumption could be about 7 per cent lower than in 2022

An analysis of the factors influencing electricity consumption in Poland in 2023 and the first half of 2024 allows us to conclude that those that support a reduction in demand and thus reduce upward pressure on prices will prevail. These are expectations of global economic activity, projections of meteorological conditions, and projections of energy demand […]

[See more...]
W roku 2023 zużycie energii elektrycznej w Polsce może być o około 7procent niższe niż w roku 2022

Analiza czynników wpływających na zużycie energii elektrycznej w Polsce w roku 2023 i pierwszej połowie roku 2024 pozwala wyciągnąć wniosek, że przeważać będą te, które wspierają redukcję popytu, a więc zmniejszają presję na wzrost cen. Są to oczekiwania co do aktywności gospodarczej na świecie, projekcje warunków meteorologicznych, a także projekcje popytu na energię w Polsce […]

[See more...]
By mid-2024, the availability of natural gas in Poland will be preserved

An analysis of the factors affecting the availability of natural gas in Poland in 2023 and the first half of 2024 allows us to conclude that those that support demand reduction, and therefore security of supply, will prevail. The main factors influencing the formation of gas demand.Factors supporting assumptions about reducing demand for gas fuels […]

[See more...]
Do połowy 2024 roku w Polsce dostępność gazu ziemnego będzie zachowana

Analiza czynników wpływających na dostępność gazu ziemnego w Polsce w roku 2023 i pierwszej połowie roku 2024 pozwala wyciągnąć wniosek, że przeważać będą te, które wspierają redukcję popytu, a więc także bezpieczeństwo zaopatrzenia w ten surowiec. Główne czynniki wpływające na kształtowanie popytu na gaz.Czynniki wspierające założenia o redukcji popytu na paliwa gazowe do połowy 2024 […]

[See more...]
Power generation from renewable energy sources (RES) significantly explains the price of energy in Poland. The prior prediction of all explanatory variables stabilizes the indications of the energy price forecasting model.

The basic model forecasting renewable power generation was based primarily on weather forecasts at locations with the highest concentration of wind and photovoltaic farms. On the demand side, on the other hand, we have projected power demand, which also depends to some extent on the weather. Information on holidays is also important because then it […]

[See more...]
Generacja mocy ze źródeł odnawialnych (OZE) w znacznym stopniu objaśnia cenę energii w Polsce. Wcześniejsza predykcja wszystkich zmiennych objaśniających stabilizuje wskazania modelu prognozującego cenę energii.

Podstawowy model prognozujący generację mocy ze źródeł odnawialnych bazował przede wszystkim na prognozach pogody w lokalizacjach o największym skupieniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Z kolei po stronie popytowej mamy prognozowane zapotrzebowanie na moc, które w pewnym stopniu także zależy od pogody. Istotna jest również informacja o dniach wolnych od pracy, ponieważ wtedy „wie” dlaczego zapotrzebowanie […]

[See more...]
The increasing share of power generation from renewable sources (RES) is affecting the price of energy in Europe. Poland is burdened by a large share of energy generated from fossil resources.

In Q4 2022, a 1[%] increase in the share of generation from RES in the Polish energy mix resulted in a 0.487[%] reduction in energy price, in IQ 2023 – by 0.521[%], and in Q2 2023 – by 0.557[%]. On average, from 2018 to 2023 (Q2), a 1[%] increase in the share of generation from […]

[See more...]
Coraz wyższy udział generacji mocy ze źródeł odnawialnych (OZE) wpływa na cenę energii w Europie. Polsce ciąży duży udział energii wytwarzanej z surowców kopalnych.

W IVQ 2022 wzrost udziału generacji z OZE w polskim miksie energetycznym o 1[%] powodował obniżenie ceny energii o 0.487[%], w IQ 2023 – o 0.521[%], a w IIQ 2023 – o 0.557[%]. Średnio w latach 2018 – 2023 (IIQ)  wzrost udziału generacji z OZE w miksie o 1[%] powodował obniżenie ceny energii o 0.243[%]. […]

[See more...]
The most common biofuel additive is ethanol. This alcohol is produced primarily from corn. The yield of corn affects its price, and indirectly the price of bio gasoline.

Ethanol is also sometimes produced from wheat, for example. However, in the case of corn, the efficiency of the process (the amount of energy obtained by burning ethanol relative to the energy put into producing it) is several times higher. Thus, monitoring of corn crops around the world, which allows estimating corn yields, also provides […]

[See more...]